1919. január 8-a

 
Az Erdélyt-járók sok fontos magyar dátummal találkoznak kirándulásaik alkalmával. Járják/járjuk Erdélyt, mert megtanultuk Dobszay László, egyetemi tanár figyelmezetetésébõl: „Erdélyre úgy tekintünk, mint jobbik magunkra, kincseink õrzõjére, többé-kevésbé tiszta forrásra.”
 
E címben szereplõ dátum egyike a fontosabbaknak: 1919.január 8-a.
 
Megelõzi azonban ezt három másik. Az egyik: 1918. dec. 1-je, mikor Gyulafehérvárra sok tízezer románt szállított ingyen az akkor még magyar államvasutak, hogy „eldöntsék” Erdélynek Romániába való „bekebelezését”. Ezt a gyûlést akkor igyekeztek jól láttatni az „illetékesek” az antant ellenõrzõ tisztjeivel. – A másik dátum: 1918. dec. 22-e, mikor Kolozsvár fõterén sok tízezer magyar – 26 vármegye nevében –tiltakozott a gyulafehérvári „döntés” ellen. Ezt azonban már nem láttatták az „illetékesek” az antant tisztjeivel, mintha semmi sem történt volna akkor Erdélyben a „döntés” ellen. A gyûlés fõszónoka Apáthy István egyetemi tanár volt, Kelet-Magyarország kormánybiztosa, akit ezért a szónoklatáért alig egy hónap múlva a román hatóságok letartóztattak.
 
A harmadik: 1918. dec. 24-e, a román királyi csapatok bevonulása Kolozsvárra.
 
Következett 1919. jan. 8-a. Az erdélyi szászok Medgyesen gyûltek össze, hogy – mint a mérleg nyelve – támogassák a gyulafehérvári „döntést”. („Kényszerûen tudomásul veszik a katonai-hatalmi erõviszonyokat, másrészt egy nemzetiségi autonómia reményében támogatják Erdély Romániához való csatlakozását” – írja Eördögh István Erdély román megszállása c., 2000-ben megjelent könyvében.)
 
Hogy ott Medgyesen akkor mi történt, álljon itt az 1980-as évtized közepérõl egy búcsúzkodás részlete. Madler Péter, medgyesi evangélikus esperes, összehívta barátait búcsúvacsorára. (Engedélyt kapott ugyanis a Ceauºescu-rezsimtõl, hogy Nyugat-Németországba távozzék.) Pohárköszöntõre állt föl és ezt mondta: „1919. január 8-án, itt Medgyesen a szászok gyûlése megszavazta: Most pedig levetjük a 700 éves magyar rabszolgaságot és fölvesszük a bukaresti szabadságot!” – Itt rövid szünetet tartott a búcsúzó szónok, majd határozottan kijelentette: „Ezt nekünk a magyarok soha meg nem bocsátják!” – És még hozzátette: „A magyaroknak – igazuk van!”
 
Attól tudom ezt, aki fültanúja volt ennek a búcsúbeszédnek!
Nem telt el utána öt esztendõ, és a C.-rezsim bukását követõ négy hónap alatt – 1990. május 1-jéig – a 12000 medgyesi szászból csak 800 maradt otthon „a bukaresti szabadságban”. A többiek sietve kimenekültek Németországba, ahonnan 700 éve jöttek.

Mondják, hogy azóta a Németországba sietõ több mint 11000 szász odakint nyilvánosan bocsánatot kért a magyaroktól – 1919. jan. 8-a miatt!

Ez utólag is szép volt tõlük!

Jáki Sándor Teodóz