Dr. Cs. Varga István - Publikációs jegyzék

PUBLIKÁCIÓK 1970-től. Önálló könyvek, tanulmánykötetek:

 1. Jeszenyin világa. Európa, 1986. 351.o.
 2. Utak és távlatok, Miskolc,1986. 196.o.
 3. Tanújelek. Tanulmányok Németh Lászlóról. Magvető,1987.302.
 4. Hevesi és borsodi tájhazában. Felsőmagyarország,1997.145.o.
 5. Költő a Bódva-völgyben. Kalász Lászlóról. Edelény, 1998.140.
 6. Kölcsey Ferenc: Hymnus. Bencés Almanach 1995-1998.Pannonhalma-Bp., 1998. 151-204.
 7. Szent művészet II. Tanulmányok költészetünk szakrális vonulatából. Székesfehérvár, 2000. 300 o.

 8. Megjelenés előtt álló, könyv terjedelmű és alakú munkák:

 9. Adósságtörlesztés. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc.(Megjelenik 2002. könyvhetére);
 10. Kalász László költészete (Kortársaink sorozat, 2002.)
 11. Tanúságtevés című Németh László-tanulmánykötet. (2002.)

 12. (1987-től dolgozik egy új Jeszenyin-monográfián.)

  Gyűjteményes könyvekben megjelent fontosabb tanulmányok:

 13. Találkozások Jeszenyinnel. (Fordítás, jegyzetek, utószó.) Európa Kiadó, 1981.
 14. Szent művészet. I.Tanulmányok az ars sacra köréből. Xénia Könyvkiadó. 1994.

 15. Bp.,1994.(Szerkesztés, előszó, tanulmányok.)
 16. Németh László: Iszony. In.: Irodalomtanítás I-II. Szerk.: Sipos Lajos. ELTE

 17. Universitas Kult. Alapítvány, 1994.305-320.
 18. “Virrasztó éji felleg.” Radnóti Miklós: Nem tudhatom... In: Irodalomtörténet - irodalomértés (szerk. Cs. Varga István és Vilcsek Béla.) Bp.: Eötvös Lóránd Tudományegyetem. Tanárképző Főiskolai Kar, 1995.- p. 272-291.verselemzés.
 19. Radnóti Miklós: Nem tudhatom... In.: Irodalomtanítás az ezredfordulón. Szerk.: Sipos Lajos. Pauz-Westermann Könyvkiadó. Celldömölk, 1998. 718-731.
 20. A megtalált “egyetlen metafora”: “Tejtestvérek”. In.: Németh László irodalomszemlélete. Debrecen, 1999. 83-117.Csokonai Universitas Könyvtár. Szerk.: Görömbei András.
 21. Templom- és eklézsiaépítő. In: In honorem Czine Mihály. (szerk.: Görömbei András és Kenyeres Zoltán. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó (Debrecen), 1999. 50-58.
 22. Nádasi Alfonz: Mi mindenre emlékezett Kodály? Az élet hídjának pillérei: a hit és a magyarság. (Utószó.) Felsőmagyarország Kiadó, 2000-ben két kiadás, 2001-ben a második kiadás utánnyomása.)
 23. "Minden fej Isten kápolnája, de a Széchenyié: székesegyház" / Cs. Varga István. – Széchenyi In: Szárszó Budapesten : előadások Németh László életművéről, 1999. szeptember 25-én / Püski Sándor. Budapest: Szárszó Baráti Kör, 2000.-p. 35-45. (Drámaelemzés.)
 24. Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Szerk: Sipos Lajos. Dunakanyar 2000.Németh László pályakép. 346-347.

 25. Tanulmányok, esszék, recenziók folyóiratokban, kötetekben:

 26. Németh László és a régi magyar irodalom. Hevesi Szemle, 1974. 2. sz. 5-7.
 27. Lermontov “Knyáginya Ligovszkája. A lélekábrázolásról). Eger, Tanárképző Főiskola Tud. Közleményei. 1974. 177-192.
 28. Győry Dezső emlékezete. Hevesi Szemle, 1974. 3. sz. 51-53.
 29. Ember- és lélekábrázolás Németh László regényeiben. Hevesi Szemle, 1975. 1.sz. 67-72.
 30. Fábry Zoltán példája. Hevesi Szemle, 1975. 2. sz. 36-38.
 31. Az 1945 utáni magyar irodalom. Hevesi Szemle, 1975. 2.sz. 36-38. Ua.: különlenyomat. Heves Megyei TIT kiadásában, 1975.
 32. Szülőföld és elkötelezettség az orosz századelő irodalmában: Szergej Jeszenyin. Eger, Tanárképző Főiskola Tud. Közleményei.1975.223-40.
 33. Kertész Ákos: Sziklafal (Özvegyek). Napjaink, 1976. 3.sz. 4.
 34. Németh László, a kritikus. (Elhangzott előadás szövege, 1976. áprilisában a Gyöngyösön rendezett első tudományos Németh László-konferencián.) Hevesi Szemle, 1976. 3.sz. 25-27.
 35. Ady és Németh László I. Hevesi Szemle, 1977. 1. sz. 50-54. Részleteket közölt belőle a Látóhatár, 1977. ápr. 150-151.
 36. “Színt vallok a szelekkel”. Kalász László költészetéről. Alföld, 1977. 4. sz. 62-66.
 37. M. J. Lermontov: “YTEC” (Szikla) című versének orosz nyelvű értelmezése. Heves Megyei Pedagógiai Módszertani Füzetek. MAPRJAL-kiadás. 1977. 3740.
 38. Ady Endre barátsága Bíró Lajossal és látogatása Hevesen. Archívum (Eger, Heves Megyei Levéltár), 1977. 6. sz. 100-102.
 39. Ady és Németh László II. Hevesi Szemle, 1977. 2. sz. 56-59.
 40. Alkotó együttműködés: a Don és az Alföld. Alföld, 1977. 10. sz. 56-59.
 41. Az európai szocialista országok prózája. Tiszatáj, 1977. 8. sz. 66-68.
 42. “Amit adtam örökség s nem divat” – Ady csehszlovákiai hatásáról. Forrás, 1977. november, 31-35.
 43. “Ki viszi át a szerelmet?” Búcsú Nagy Lászlótól. Hevesi Művelődés, 1978. 1. sz. 7-10.
 44. Ady és a csehszlovákiai magyar irodalom. Eger, Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 1978. 199-208.
 45. Németh László Sirokban és Egerben. Archívum. Heves Megyei Levéltár, Eger. 1978. 111-117. Ua.: Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 1987. 125-136.
 46. Németh László Tolsztojról. Hevesi Szemle, 1978. 4. sz. 35-38.
 47. Tolsztoj és Németh László. Tolsztoj-inspirációk Németh László műveiben. Alföld, 978. 11. sz. 35-40.
 48. Az önapoteózis legendája. (Németh László: Emberi színjáték.), Literatúra, 1978. 1-2. sz. 26-37.
 49. Móricz Zsigmond és Németh László. Alföld, 1979. július 84-89.
 50. Németh László Tolsztojról. (Orosz nyelven.) Slavica. Debrecen, KLTE, 1979. 83-97
 51. Jeszenyin válogatott művei. Ismert.: Cs. Varga István. Helikon, 1979. 4. sz. 573-574. (Jeszenyin válogatott művei. Vál. és jegyz. Gerencsér Zsigmond. Bp. Európa, 1977.)
 52. A sorsvállalás puskini példája. (Németh László: Csapda. Bulgakov: Puskin végnapjai; J. Iwaszkiewicz: Álarcosbál című Puskin-drámájáról.) Tiszatáj, 1979. 11.sz. 43-49.
 53. Tiszta és megrendítő hangon . Napjaink 1980. 7. sz. 27-28. (Németh László: Utolsó széttekintés. Bp. Magvető : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980. - 878 p.)
 54. Az élő Németh László. Alföld, 1980. 2. sz. 85-87. (Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka c. könyvéről.)
 55. “Az életem forgó csillagképe csapott be”. Németh László József Attila-képéről. Forrás, 1980. ápr. 65-72. (Füzi Lászlóval.) Vö.: E. Fehér Pál kritikája: Nota bene! Élet és Irodalom, 1980. ápr. 26. 17. sz. 6-7.;
 56. Cs. Varga István – Füzi László: Összebékítés? Élet és Irodalom. 1980. máj. 24. 21. sz. 2. E. Fehér Pál viszontválasza: Élet és Irodalom. uo. (Kioktatja vitapartnereit: “József Attila szocialista volt, Németh László pedig nem.”
 57. Szergej Jeszenyin: Perzsa motívumok. Hevesi Szemle, 1980. 1. sz. 7-14.
 58. Szíve szerinti példakép. (Szergej Jeszenyin és Nagy László.) Napjaink, 1980. 9. sz. 27-28.
 59. Tiszta és megrendítő hangon. Németh László Utolsó széttekintés. Napjaink, 1980. 7. sz. 27-28.
 60. A Balassi-örökségről. Hevesi Szemle, 1980. 3. sz. 44-47.
 61. Bíró Lajos és “Kunszállási emberek”. Hevesi Szemle, 1980. 4. sz. 46-50.
 62. Németh László Dosztojevszkij-képéről. Alföld, 1980. 12. sz. 49-56.
 63. “Sárospatak nekem nagyon megtetszett.” Németh László és Patak kapcsolatáról. Napjaink, 1980. 12. sz. 24-26. Ua.: Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 1987. 122-124.
 64. Hevesi Útrahívás. Utószó a Heves megyei fiatal költők és képzőművészek antológiája. Eger, 1980. 110-117.
 65. Új zenei honalapítás. Németh László Bartókról: a “bartóki modell”. Napjaink, 1981. febr. 23. Látóhatár, június, 177-179.
 66. A sorsvállalás puskini példája. (Német nyelven. Németh László: Csapda. Bulgakov: Puskin végnapjai, J. Iwaszkiewicz: Álarcosbál című Puskin-drámájáról.) Slavica. Debrecen. KLTE, 1981. 137-149.
 67. Hatvany Lajos és Németh László. Egy kapcsolat útja a haragtól a megértésig. Napjaink, 1981. febr. 23. Ua.: Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 1987. 150-155.
 68. “Homloka égöve alatt”. Németh Lászlóról szóló, neki dedikált versek és vers-kommentárok. (Fodor András, Illyés Gyula, Veres Péter, Csoóri Sándor, Simonyi Imre stb. Németh László fényképével.) Hevesi Szemle, 1981. 1. sz. 11-13.
 69. László Németh: Die Falle (Csapda). Németh László Puskin-könyve és drámájáról német nyelven. Slavica,v1981. 17. 137-139.
 70. Németh László idézése. Napló (Veszprém) 1981. szept. 26. 226. sz. 8-9. (A Balatonfüredi Gimnáziumban a Németh László emléktábla avatásakor elmondott beszéd írásos változata.)
 71. A nagyság női és férfi dimenziója. Dráma és regény Németh László életművében. Hevesi Szemle, 1981. 1. sz. 53-56.
 72. “Petőfin ihlett dramolett”. Hatvany Lajos: Így élt Petőfi, és Németh László: Petőfi Mezőberényben című művének kapcsolatáról. Napjaink, 1981. 3. sz. 19-21.
 73. “Műveld a csodát, ne magyarázd!” Jeszenyin és Nagy László. Életünk, 1981. 3. sz. 170-180.
 74. Blok és Jeszenyin. Napjaink, 1981. 4. sz. 11-44.
 75. “A szeretet bizonyos fokán az elmeorvos.” Dosztojevszkij-inspirációk Németh László Emberi színjáték című regényében. Életünk, 1981. 4. sz. 364-369.Részleteket közölt belőle a Látóhatár, 1981. 5. sz. 226-228.
 76. Németh László és a bartóki modell. Napjaink, 1981. 5. sz. 16-19. Részleteket közölt belőle a Látóhatár, 1981, 6. sz. 177-179.
 77. Szociális bűntudat és értelmiségi létkonfliktus. Németh László: Bűn. Borsodi Művelődés, 1981. március, 54-60.
 78. A magyar esszéírás csúcsán. Németh László és Halász Gábor. Napjaink, 1981. 8, sz. 17-118.
 79. “Egy darab rám bízott, szegény emberiség.” Dosztojevszkij és az Iszony. Napjaink, 1981. 11. sz. 8-11.
 80. Az “asszonyi sors” két regénye. Az Anna Karenina és az Iszony. Tiszatáj, 1982. 2. sz. 56-67.
 81. Irodalmunk szovjet nagykövete: Interjú Oleg Konsztantyinovics Rosszijánovval. Tiszatáj, 1981. 11. sz. 44-49. -- Egész terjedelmében újraközölte a Látóhatár, 1981. 12. sz. 175-187.
 82. Németh László hármaskönyve. Király István válogatása. Napjaink, 1982. 4. sz.
 83. Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. Alföld, 1982. júl. 7. sz. 85-87.
 84. Németh László: Görögség – folklór -- mítosz. Németh László Gyász című regényének hármas aspektusa.

 85. Jelenkor, 1982. 9. sz. 820-826.
 86. “A barát szóra Gulyás Pál nevével felelek.” Németh László és Gulyás Pál barátságáról. Napjaink, 1982. 9. sz. 22-24. Ua.: Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 179-193.
 87. A Németh László-i “tejtestvériség” gondolattól a Nagy László-i szellemi hídverésig. Forrás, 1982. 9. sz. 86-91.
 88. Serfőző Simon költészetéről. Napjaink, 1982. 8. sz. 29-31.
 89. “A művészet akkor is varázslat, ha az ember realista.” Németh László realizmusáról. Napjaink, 1982. 11. sz. 23-25.
 90. Az emberi értékkapcsolatok regénytragédiája: Iszony. Alföld, 1983. 1. sz. 61-73.
 91. Németh László és az Első Péter – (a műfordító és műértelmező) . Szovjet irodalom, 1983. 1. sz. 138-141. Ua. Teljes terjedelmében átvette a Kárpáti Igaz Szó. Ungvár, 1985. jan. 5.
 92. “Színt vallok a szelekkel” – Kalász Lászlóról. Napjaink, 1983. 2. sz. 5-9.
 93. A lázadó ember – Nagy Lajos önéletrajzi könyvéről. Napjaink, 1983. 2. sz. 38-44.
 94. A menekülő ember – Nagy Lajos önéletírásáról. Napjaink, 1983. 5. sz. 24-26.
 95. Borisz Paszternak prózájáról. 1983. Tiszatáj, 11. sz. 75-76.
 96. Az “eszmekatedrális” koronázó regénye: Irgalom. Literatura, 1984.
 97. Németh László: Irgalom. (Dosztojevszkij – és Tolsztoj-inspirációk.) Új Forrás, 1983. 6. sz. 90-94.
 98. Szergej Jeszenyin. (Orosz nyelvű pályakép). Slavica, Debrecen, KLTE. 1983. 97-118.
 99. A Kodály-örökségről. Kodály Zoltán és a magyar irodalom kapcsolatáról. Napjaink, 1983. 3. sz. 35-36.
 100. Tamási áron kritikai fénytörésben. Hevesi Szemle, 1983. 3. sz. 17-20.
 101. Az 1984-es tokaji írótábori tanácskozás. Hozzászólás és zárszó anyaga. Napjaink, 1984. 1. sz. 11-12.
 102. “Mélységével Muszorgszkijra emlékeztet.” Németh László Gogol-képéről. Napjaink, 1984. 4. sz. 25-27.
 103. Szergej Zaligin életművéről. Szovjet Irodalom, 1984. 11. sz. 133-136.
 104. A testvérmúzsák költője: Fodor András. Alföld, 1984. 11. sz. 50-60.
 105. A századelő orosz "népi" költői. (Kljujev, Sirjajevec, Jeszenyin stb.) Napjaink, 1984. 11. sz. 5-7.
 106. Magyar líra orosz nyelven. Napjaink, 1984. 11. sz. 27.
 107. Az eszmekatedrális koronázó regénye. A Télemakhosztól az Irgalomig. 1984. Literatura, 4. sz. 417-429.
 108. Németh László Dosztojevszkij-képéről. (Orosz nyelvű tanulmány.) Slavica, Debrecen, KLTE, 1984.187-205.
 109. A Tolsztoj-fordító Németh László. Kárpáti Igaz Szó, 1985. jan. 5.
 110. “Jó ügyekért tenni képes értelmiség”. Zárszó a 14. Tokaji Írótábor tanácskozásán. Napjaink, 1985. 1. sz. 15-16.
 111. Egy szellemi vállalkozó: Moldvay Győző. Napjaink, 1985. 8. sz. 18-19.
 112. “Ami nagy, csak távolról látható.” Szergej Jeszenyin magyar fogadtatása. Szovjet Irodalom, 1985. 11. sz. 64-74.
 113. A Jeszenyin fordító József Attila és Nagy László. Kárpáti Igaz Szó, 1985. aug. 17.
 114. Lélekábrázolás és elemző módszeresség. Karancsy László: Csehov lélekábrázoló módszere. Alföld, 1985. 12. sz. 90-91.
 115. Gennadij Ajgi lírája. (a Nobel-díjra való javaslatkor.) Hevesi Szemle, 1985. 2. sz. 17-18.
 116. A prózaíró Jeszenyin. Új Forrás, 1986. 2. sz. 24-25.
 117. Németh László, az orosz irodalom fordítója. Fejér Megyei Hírlap. 1985. dec. 14. 293. sz. 8.
 118. “Bronzba öntve már dicsőséged.” Jeszenyin kései lírájáról. Új Forrás, 1986. 2. sz. 65-68.
 119. “Csak az a kis nép marad meg…” Veres Péter dokumentum közlése és értelmezése. Napjaink. 8. sz. 34-35.
 120. A kritikus Németh László pályakezdése. Délsziget, 1986. 4. sz. 4-6. (Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege.)
 121. “A férfikor kitelt-világú udvarán.” Papp Lajos költészetéről. Délsziget, 1986. 5. sz. 19-27.
 122. Két csuvas költő: Szeszpel és Gennadij Ajgi. Délsziget, 1987. 8. sz. 4-6.
 123. Tapasztalat- és álomátadás. Lapszéli jegyzetek Németh László pedagógiájáról. Magyar Ifjúság. 1987. márc. 27. 13. sz. 30-31. (Fényképpel.)
 124. A sorskutató Tamás Menyhért. Forrás, 1987. 6. sz. 22-30.
 125. Emlékek kőligete. Előszó a Soproni Fiatalok Művészeti Kollégiuma versantológiájához. Bp., 1987. 7-12.
 126. Gennadij Ajgi. Új Forrás, 1987. 2. sz. (febr.), 20-21.
 127. Leningrádi füzetlapok. Új Forrás, 1988. 5. Sz. 88-91.
 128. Egy leningrádi grafikusművész: Vagyim Brodszkij. Új Forrás, 1988. 97-98.
 129. “A dal szüli énekesét”. Költészet és grafika Feledy Gyula művészetében. Új Forrás, 1988. 6. sz. 70-74.
 130. “Lecsüng az űr csillagképe”. Büki Attila költészetéről. Soproni Füzetek, 1988. 154-160.
 131. 25 éves a Soproni Fiatalok Művészeti Kollégiuma. Soproni Füzetek, 1988. 160-164.
 132. Gennadij Ajgi -- a csuvas irodalom élő klasszikusa. Vigilia, 1988. 7. sz. 41-42.
 133. “Tündér változatok műhelye a világ”. Fodor András költészete. Napjaink, 1989. 2.sz. 3-5.
 134. A kultúra ökológiája és a szovjet széppróza. Napjaink, 1988. 1. sz. 12.
 135. Jeszenyin költészetéről. ELTE ATFK, Tanulmánykötet. 1988. 23-32.
 136. Leningrádi költő és műfordító: Szergej Volszkij. Új Forrás, 1989. 2. sz. 70-73.
 137. Németh László és a “Vidéki-Magyarország”: Gödöllő. Főiskolai Füzetek Zsámbék, 1989. 123-132.
 138. “Hűséges példakép.” Sík Sándor költészetéről. Napjaink, 1989. 4. sz. 34-35.
 139. Leltárkulcs a világ összehányt szertárához. Németh László pedagógiai örökségéről. (Az 1988. nov. 26-i csornai Németh László-konferencia összefoglalása.) Napjaink, 1989. ápr. 4. sz. 37-38.
 140. Borisz Paszternak centenáriumán. Napjaink, 1990. 4. sz. 5.
 141. "Éltető eszme." Németh László Széchenyi-képéről. Árgus, 1990. 4. sz. 102-104.
 142. Borisz Paszternak centenáriumán. Napjaink, 1990. 4. sz. 5.
 143. “Vekerdi Lászlót becsülöm a legtöbbre” Németh László és a “tálalás” művészete. Délsziget, 1990. 18. sz. (nov.) 9-10. (Németh László és Vekerdi László kapcsolatáról.)
 144. “Értem a legnagyobbat tevő ember”. Németh László és Démusz Ella Gödöllőn. Tanárképzés és Tudomány. ELTE TFK, 1990. 147-153.
 145. “Éltető eszmévé finomul”. Németh László Széchenyi-drámája. Jelentkezünk, Szombathely, (Az 1989-es szombathelyi irodalomtörténeti konferencia anyagát tartalmazó kiadvány, 1990. 86-98.
 146. Németh László Széchenyi-képéről. Magyarok, 1991. 3-4. sz. 43-50.
 147. Sarlósboldogasszony kapuvári temploma. Egyházi Építészet, 1991.2.sz. 4-5.
 148. Áramló időben. Kálnoky László költészetéről. Árgus, 1991/4. 76-78.
 149. “Mások hangján szólaltam száz alakban.” A költő és műfordító Rab Zsuzsa. n: Délsziget, 1991.19. sz. 3-8.
 150. A metaforáktól a metaformákig. Beszélgetés Pilinszky János költészetéről Kuklay Antallal. Tiszatáj 1991/12. 28-35.
 151. “Az eleven hit mértana emelte”. Fodor András: San Miniato al Monte. Délsziget, 1991. 21. 53-60. (Ua.: In. Szent művészet.194-203.
 152. “A feketén fekete ember”. Jeszenyin tragikuma. Árgus,1992.2. 17-19.
 153. In memoriam Kocsis Rózsa. (A Németh László-kutató nekrológja.) Árgus. 1992. máj.-jún. 3. sz. 82-85.
 154. A Németh László-kutató. Grezsa Ferenc emlékezete. Délsziget 1992. 24.
 155. “Boldogasszony anyánk...” A Mária kultusz irodalmunkban. In: Szent művészet : Tanulmányok az ars sacra köréből. Szerk. Cs. Varga István. Budapest : Xénia Kiadó, 1994.163-186.
 156. Félelem nélküli élet az álma. Délsziget, 1993. 26. sz. 38. Cseh Károly költészetéről és műfordításairól.
 157. Katedra nélkül : Fodor András és Németh László Vekerdi-portréjáról. Tiszatáj, 1993. 47. évf. 5. sz. 66-70.
 158. Pannon irodalomtudós: Bánhegyi Jób. Hazánk, 1993. 1. évf. 1. sz. (március) 16.
 159. A templom-motívum irodalmunkban. In: Szent művészet. Bp., 1994. 189-194.
 160. “Élek az ég derűjében.” Radnóti Párizsban. Hazánk, 1994. 2. évf. 11/12. sz. 1-12.
 161. “A nyelv a lélek kulcsa.” Száz éve született Jeszenyin. Parnasszus. 1995. dec. 18-20.
 162. Etikummal megemelt minőség. A Németh László-kutató Kocsis Rózsáról. Délsziget, 1995. 32. sz. 51-54.
 163. “Tanú vagy és világítélet, és kegyelem.” Sík Sándor Radnóti-képéről. Hazánk, 1995. 3. évf. 1. sz. 5-6.
 164. A költő-mindenes. Délsziget, 1995. 31. sz. 41-42.Moldvay Győzőről (1925-1996).
 165. A költészet liturgiája. Sík Sándor: Sarlósboldogasszony. Vigilia, 1995. 11. sz. 845-852. (Verselemzés.)
 166. “Virrasztó éji felleg”. Radnóti: Nem tudhatom...IRODALOMtörténet/értés. ELTE TFK, 1995. 272-291.
 167. “Üzenetem általadtam.” Pályakép Mécs Lászlóról. Délsziget, 1996/34. 11-19.
 168. “Egy nagy himnusz az egész Fertő tája”. Harsányi Lajos költészetéről. I. rész. VÁRhely, 1995/2. 59-64.
 169. “Ihletések, szárnyas víziók”. Harsányi Lajos költészete. II. rész. VÁRhely, 1996/1. 55-59.
 170. A költészet napja: “A jeszenyini rémület”. Interjúja Cs. Varga Istvánnal. IGEN, 1996. április, 18-19.
 171. “Kik elveszik a világ legnagyobb bűnét”. Apor Elemér költészete. Új Ember, 1996. dec. 15.
 172. Szellemi organizátor. Pályakép Moldvay Győzőről. Délsziget, 1996. 35.sz., 27-36.
 173. Szent Fény született. Kelet felől, 1996.12. sz. 41-42.
 174. A “templomépítő” Németh László életművéről. Árgus, 1997.1.
 175. Himnuszunk a Biblia fényében. Kelet felől. 1997. 1.sz. 32-37.
 176. “...Üzenetem általadtam.” Mécs László költészetéről. Délsziget, 1996. 34. sz. 11-19.
 177. “Isten, áldd meg a Magyart!...” Új Ember, 1997. jan. 26.
 178. “Mint sok fát gyümölccsel...” Apor Elemér köszöntése. Kelet felől, 1997. 4. sz. 33-35.
 179. “A kimondhatatlant megkísérteni.” Büki Attila költészetéről. Várhely, 1997. június. 3. évf. 1/2. sz. 74-79.
 180. Radnóti: Nem tudhatom... (bővített változat) Tiszatáj, 1997. április. (diákmelléklet, nívódíjat kapott.)
 181. Németh László hiánya. Új Ember, 1997. június 8.
 182. Vita és vallomás Bánhegyi Jóbról. VÁRhely,1997.3.sz.66-69.
 183. Emlékezés Bánhegyi Jóbra. Műhely, 1997. 6. sz. 49-52.
 184. A reménység üzenete. Mécs Lászlóról. Árgus, 1998. 4. sz. 46-54.
 185. Németh László és a neokolonializmus. In. Századunk kihívásai – a magyar irodalom válaszai. Az 1997. évi Tokaji Írótábor Tanácskozása. 1998. Szerk.: Serfőző Simon. 24-26.
 186. A reménység üzenete. Mécs László. Rónay László könyvéről. Árgus, 1998. 9. évf. 4. sz. júl./aug., 46-54.
 187. Nádasi Alfonz pályaképe. Czuczor Gergely Gimnázium évkönyve 1997-1998. Győr, 1998.
 188. Bevezető egy Fodor András-vershez. Az ördög győzelme. Új Forrás, 1998. 30. évf. 2. sz. febr., 23- 35. Verselemzés.
 189. Templom- és eklézsiaépítő I. Találkozások Czine Mihállyal. Új Hevesi Napló, 1999. február. 34-39.
 190. Templom- és eklézsiaépítő II. Találkozások Czine Mihállyal. Új Hevesi Napló, 1999. március. 39-43.
 191. A Bánhegyi Jóbról és Nádasi Alfonzról készített pályaképet együtt közölte a Bencés Almanach 1999-ben.
 192. A didaszkalon földi helytartója. Grezsa Ferenc emlékezete. Árgus, 2000. I. 36-43.
 193. Búcsú Bata Imrétől. Új Hevesi Napló, 2000. szept. 10. évf. 9. sz. 33-34.
 194. Hartyányi István emlékezete. Havi Magyar Fórum. 2000. december. 82-84.
 195. “Megérdemeltük-e?” Németh László utóéletéről. Havi Magyar Fórum.2001. márc. 50-58.
 196. “Ama kései…” Németh László jubileumára. Új Ember, 2001. április 29.
 197. “Minden fej Isten kápolnája.” Németh László jubileumára. VÁRhely, 2001. 1. sz.112-117.
 198. “Jobb és értőbb utókort remélt” Németh László jubileumára. Jel. 2001. június 8-13.
 199. “Stigmatizáltnak született?” Rónay György Németh Lászlóról. Confessio, 2001. 3. sz. 28-40.
 200. Lélekemberek tanúságtétele. Rónay György, Pilinszky János és Németh László. Vigilia, 2001. 11. sz.
 201. “…egy piciny délszaki Magyarország”. Tüskés Tiborról és Németh László-könyvéről. VÁRhely, 2001. 3-4.sz. 87-93.
 202. Németh László-Breviárium. In: Soproni Füzetek. 2001. 222-240.

 203.  

   

  Könykritikák, recenziók, egyéb cikkek folyóiratokban.

 204. Irodalmunk barátsága. Az 1985-ös év magyar és szovjet irodalmi kapcsolatairól. (Orosz nyelvű könyvek: Nagy László verseskötet, Örkény: Utam a groteszkhez; ukrán nyelven: Ivan Mehela: Móricz Zsigmond. stb. Napjaink, 1986. 4. sz. 14-15. (Könyvrecenziók.)
 205. A folytatásért című orosz és magyar nyelvű versantológia szovjet és magyar fiatal költők alkotásaiból;

 206. Hajnády Zoltán: Lev Tolsztoj. Tragikum, halál, katarzis.; Jurij Kuznyecov versei magyarul. stb.
  Napjaink, 1986. 7. sz. 16. (könyvismertetések.)
 207. Visszhangra érdemes “életjelek”. Egri irodalmi kiadványok. Délsziget, 1988. 10. sz. 41-43.
 208. “Amíg agyam bírja…” Dr. Lakatos István: Németh László betegsége és halála. Napjaink, 1990. jún. 32.
 209. Filológiai remeklés. Monostori Imre: Németh László Tanú-korszakának korabeli fogadtatása. Napjaink, 1990. jún. 33.
 210. “Hosszú sorokban látom az embereket.” Délsziget 20. sz., 1991, 55. (Zas Lóránt verskötetéről. [Szász Lóránt] Hosszú sorokban látom az embereket: Válogatott versek, 1954-1986 )
 211. Felfénylés - hellén igézet. Cs. Varga István. Tiszatáj, 1993. 47. évf. 2. sz. február, 89-90. (Cseh Károly: Aranyháló. Miskolc. Új Bekezdés Irodalmi Alkotócsoport és Művészeti Egyesület (Miskolc), 1992.)
 212. Kalász László: Összegyűjtött versek. Új Ember, 1996. 37.
 213. Szokolay Károly: Szellemidéző. Vigilia, 1996. 7. 89-90.
 214. D. Molnár István: Katolicizmus, szocializmus, ellenzékiség. J. Andrzjewski. Új Ember, 1996. 34.
 215. D. Molnár István: Vallási kisebbségek Lengyelországban. Keresztény Élet, 1996. 28.
 216. Sorskutatók. Bakonyi István: Tamás Menyhért. Árgus, 1996. 11.9-11.
 217. Barsi Balázs: Isten békéje. Vigilia, 1996. 10.
 218. Lőkös István: A horvát irodalom története. VÁRhely, 1996. 2.111-118.
 219. Rajzok verssorokra. Feledy Gyula albumáról. Új Ember, 1997. június 27. 9.
 220. “Hány grammot nyomnak mázsás pöreink?” Sándor Andrásról. Heves Megyei Nap, 1997. dec. 1.
 221. Korzenszky Richárd: Páternoszter. VÁRhely, 1997. 4. sz. 71-73.
 222. Németh László életrajzi kronológia. Összeállította: dr. Lakatos István. Vigilia, 1998. 11. sz. 879-88.
 223. Búcsú Kalász Lászlótól. Új Hevesi Napló, 1999. március. 47-50.
 224. “Szent poézis néma hattyú…” Új Hevesi Napló, 1999. április 32-34.
 225. “...áldjon Isten mezőkbe!“ Nekrológ Kalász Lászlóról. Partium, 1999. tavasz. 7. évf. 44-46.
 226. Búcsú Kalász Lászlótól. Napút, 1999. 2. sz. febr./márc.), 83-84.
 227. Puskinszkij primer prinyátyijá szugybü. László Németh: “Zapadnyá”. Alekszander Szergejevics Puskin emlékkonferencia a költő születésének 200. évfordulója alkalmából. Szláv Történeti És Filológiai Társaság szervezésében. Szombathely, 1999. május 28. Az előadás anyaga megjelent a Szláv Történeti És Filológiai Társaság kiadásában, Szombathely, 1999, Cs. Varga István tanulmánya a 30-36.oldalon található.
 228. “...Kalász voltál. Most már kenyér." Kalász László emlékezete. Partium, 1999. 7. évf. 1999. tavasz, 46-48.
 229. “Szívében él a nemzet”? Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván: Gondolatok a határainkon túli kortárs magyar irodalomról. Új Hevesi Napló, 1999. június. 43-44.
 230. “Szállok, mint kit csillag hív”. Hubert Ildikó könyve Bazsonyi Arany művészetéről. Új Hevesi Napló, 1999. július. 67-68.
 231. “Isten törött csellója, hallgatok”. Juhász Béla emlékezete. Új Hevesi Napló, 1999. szeptember. 43-45.
 232. Római emlékképek. Látogatóban a Casa Balthasarban. Új Hevesi Napló, 1999. szeptember. 45-47.
 233. Kalász László emlékfájára. Új Hevesi Napló, 1999. szeptember. 41-44.
 234. Popa Péter költészetéről. Új Hevesi Napló, 1999. dec. 45-47.
 235. Dr. Kovács Zoltán: Útjelző csillagok. Előljáró szavak. Új Hevesi Napló, 2000. jan. 37-38.
 236. Búcsú Apor Elemértől. Új Hevesi Napló. 2000. február 4-7.
 237. “Tüzes lángnyelve tavasz ünnepének”, Egri Látószög. 2001. május. 11. o.
 238. A Minőség forradalmára. In memoriam Németh László; Tüskés Tibor: Az édenalapító. Könyvpiac, 2001. június-július. 11. oldal.
 239. Genfi magyar példa. Új Ember, 2001. július 1.
 240. “Maga a világmindenség muzsikál”. Bakonyi István: Bella István. VÁRhely, 2001.2. sz. 127-130.
 241. Genfi Látókör. Genfi Magyar Értesítő. 2001. május. (Színes fotóval együtt.)
 242. Genf híven őrzi Bocskai emlékét. A Reformáció Genfi Emlékművénél. Egri Látószög, 2001. július. 12-13.o.
 243. A párbeszéd liturgiája. Nádasi Alfonz: Mi mindenre emlékezett Kodály. JEL. 2001. október. 21-23.
 244. Hit a szóban. A Kelet Alkotókör antológiája. Várhely, 2001. 3-4. sz. 171-172.

 245. Egyéb (napilapokban) cikkek (körülbelüli számszerűség):
  Hajdú-Bihari Napló, 1969-től kb. 10 cikk, főképpen könyvrecenziók.
  Heves Megyei Népújság / Heves Megyei Hírlap 1973-tól kb. 150 írás, recenzió, egyéb cikk.
  Észak-Magyarország 1970-től kb. Kisalföld -- kb. 30.Új Ember 25, Heves Megyei Nap 10. Vas Népe 2, Fejér Megyei Hírlap 4, Heti Magyarország 2., Keresztény Élet 5, Katolikus Hang (Eger) 10.

  Lektorálás, könyvszerkesztés.

 246. Találkozások Jeszenyinnel. Bp., 1981. Európa Kiadó. Utószó, jegyzetek, Seres Gézánéval együtt a fordítás összevetése, két fejezet fordítása.
 247. Kalász László: Színt vallok a szelekkel. Miskolc, 1983. (Válogatás és szerkesztés.)
 248. Hajdú Gábor: Ördög világosban. Miskolc, 1984.
 249. Három hangon. Cseh Károly, Csorba Piroska, Furmann Imre versantológiája. Miskolc, 1985.
 250. Lancelot nélkül. (Gerelyes Endre emlékkönyv) Salgótarján. Szerk.: Baranyi Ferenc.) 1985.
 251. Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán. Tatabánya, 1985.
 252. Életjel I-II-III. Irodalmi antológia. Eger, 1985., 1986.
 253. Németh László művelődéspolitikai írások. Bp., Múzsák Kiadó, 1986.
 254. Papp Lajos: Aranyeső. (Versek) Miskolc, 1987.
 255. Pálos Rozita: Hazatérés. Új Forrás Füzetek 2. Tatabánya,1987. Szerkesztés. (Előszó: Vasadi Péter; lektor: Fodor András.)
 256. A kultúra ökológiája. Új Forrás Füzetek 3. Tatabánya, 1988. (Szerk, utószó)
 257. Életjel IV. Eger, 1988. (Előszó.)
 258. Zentai László: Kökényhúsú ég alatt. Szépirodalmi, 1989.
 259. Büki Attila: Havas utak szárnyain. (Bilingvis kiadás, magyar és francia nyelvű versválogatás.) Bp.,1987.
 260. Büki Attila: Szélfútta szavak. Bp., Antikva Kiadó, 1986.
 261. Apor Elemér: Mindenütt téged kerestelek. Bp., Magvető Kiadó, 1988.2
 262. Apor Elemér: Feje fölött a pallos árnyéka. Dobó István regényes életrajza. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1992. (Második kiadás: 1997.)
 263. Matyóföld. (Szociográfia, újrakiadás) Miskolc, 1993.
 264. Benkóczy György: Tetejetlen fa. Mezőkövesd, 1994.
 265. Cseh Károly: Ketten a kertben. Miskolc, 1995.
 266. IRODALOMtörténet/IRODALOMértés. ELTE TFK. Tanulmánygyűjtemény. Társszerkesztő: Vilcsek Béla.
 267. Apor Elemér: Pont a semmi falán. Egybegyűjtött versek. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1996. Válogatás, szerkesztés és utószó.
 268. Benkóczy György: Rejtelmes anyanyelvünk. Miskolc, 1996.
 269. Cseh Károly: Kihunyó augusztus. Miskolc, 1996. Szerkesztés és utószó.
 270. Szabó Bogár Imre: MONDD!HATÓ versek. Miskolc, 1996. Lektorálás és előszó.
 271. Délsziget 35/1996. Moldvay Győző-emlékszám. Szerkesztés Matiszlovicsné Horváth Évával.
 272. Popa Péter TÚL/ÉLNI. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1997.
 273. Régi Nagy Patrónánk. Versgyűjtemény a Mária-kultuszról. Eger, 2000.
 274. Dr. Nádasi Alfonz OSB: Mi mindenre emlékezett Kodály? Felsőmagyarország, 2000. (Szöveggondozás, utószó. Két kiadás és egy utánnyomás: 1999; 200; 2001.)
 275. Dr. Lakatos István: “Gyerekeimért és őérte.” Németh Elláról. Utószó. 2001. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc.

 276. Előadások konferenciákon, egyéb tanácskozásokon (Nagyon hiányos.):

  A debreceni egyetemen szervezett russzisztikai és szlavisztikai napokon 1978 és 1984 között évente megrendezett hazai és nemzetközi konferenciákon rendszeresen részt vett a szervezésben és többször orosz nyelvű előadással is szerepelt.

  1973-tól tevékeny részt vállal a magyartanár-továbbképzésben: Eger, Debrecen, Budapest, Miskolc, Gyöngyös, Hatvan, Budapest stb. A katolikus iskolák tanárainak továbbképzés Egerben, Szombathelyen, Budapesten, Szegeden és Debrecenben 1995/1996-ban. (Folyamatos feladatvállalás, pl. 2001. november 24- Fasori Gimnáziumban, az evangélikus intézmények magyar szakos tanárainak tart továbbképzést.)

  1987-től, a Németh László Társaság megalakulását követően (a Társaság alapító és jelenlegi titkáraként) számos tudományos Németh László-konferenciát és emlékünnepséget szervezett, ezeken rendszerint előadóként is szerepelt: Hódmezővásárhely, Budapest, Székesfehérvár, Szeged, Hatvan, Eger, Gyöngyös, Csorna stb.

  Az irodalomtörténeti előadásainak színhelyei és témái a határainkon kívül, 1988-tól: Arad – Németh László életműve, Kassa – Németh László, a gondolkodó; Szentpéterváron, az egyetem finnugor tanszékén két előadás magyar és orosz nyelven Németh Lászlóról és Jeszenyinről. Bécsi Collegium Hungaricum – irodalmunk szakrális vonulata, Révkomárom: Radnóti költészete, Rimaszombat: Németh László életműve stb.

  A tudományos tevékenység szakmai-kritikai visszhangja:

  Tanújelek. Tanulmányok Németh Lászlóról: (A két bibliográfia alapján: Hartyányi István—Kovács Zoltán: Németh László bibliográfia. Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1992. és a Tíz év a halhatatlanságból. Írások Németh Lászlóról 1987-1996. című bibliográfia. Hódmezővásárhely, Összeállította: Kőszegfalvi Ferenc.)

 277. Lőkös István: Tanújelek Németh László műveinek világirodalmi vonatkozásairól. Népújság, jan. 23.7. 236. -- Rónay László: Tanúságtevés. Népszava. 1987. nov. 26. 6.
 278. Lőkös István: Kettős könyvbemutató Miskolcon. Heves Megyei Népújság, 1987. ápr. 2. 78. sz.(Cs. V.I.: Tanújelek és Jeszenyin világa).
 279. Tanújelek. Könyvbemutató Hatvanban. Heves Megyei Népújság. 1987. nov. 27. 4.
 280. Büki Attila: “Az írás kifejező élet”. Kisalföld. 1988. jan. 7. 6.
 281. D. J.: Tanújelek. Írások Németh Lászlóról. Új Ember, 1988. febr. 7. 6.
 282. Bakonyi István: Írások Németh Lászlóról. Fejér Megyei Hírlap, 1998. febr. 20. 9.
 283. Tanújelek. Tanulmányok Németh Lászlóról. Csongrád Megyei Könyvtáros. 1988. 1-2. sz. 126.
 284. A hónap krónikája. Tanújelek. Tanulmányok Németh Lászlóról. Vigilia, 1988.3. sz. 240.
 285. Pomogáts Béla: Tanújelek. Cs. Varga István tanulmányai. Új Tükör, 1988. ápr. 24.2.
 286. Sándor Iván: Cs. Varga István: Tanújelek. Alföld, 1988. 9. Sz. 82-84.
 287. Grezsa Ferenc: Műértelmezés és értékorientáció. Cs. Varga István könyve Németh Lászlóról. Jelenkor, 1989.2.sz. 193-195.
 288. Vekerdi László: Cs. Varga István: Tanújelek. Új Forrás, 1989. 2. Sz. 103-105.
 289. Pomogáts Béla: Németh László öröksége. Magyar Hírlap, 1989. március 17. 9.
 290. Monostori Imre: Cs. Varga István: Tanújelek. Írások Németh Lászlóról. Kritika, 1989.3. sz. 41-42.
 291. (M-s): Kellett-e Kelet? Fehérvári Hét, 1989. ápr. 14. 9.
 292. Imre László: Cs. Varga István: Tanújelek. Irodalomtörténet, 1989. 3. sz. 572-574.

 293. A Jeszenyin világa című könyv kedvező hazai kritikai fogadtatása mellett az orosz, német, angol nyelvű Jeszenyin-szakirodalom is számon tartja. (Hiányos!) A Jeszenyin-könyvről, a vonatkozó tanulmányokról számos független hivatkozás található Gereben Ágnes, Grezsa Ferenc, Monostori Imre, Vekerdi László, Bakonyi István és más Németh László-kutatók könyveiben és tanulmányaiban.

  Szent művészet I. Ismertetések, recenziók, híradások. (Hiányos.)

 294. Magyarország. Ars sacra. Zentai László recenziója. Magyarorsazág,1994. Május 20.
 295. Mérleg, 1994.2.sz. 138-139. Könyvajánló.
 296. 1994. Ünnepi Könyvhét, könyvbemutatók Egerben, Edelényben, ezekről szóló híradások, interjúk a könyvről a Heves Megyei Hírlapban, a Heves Megyei Napban, a miskolci Észak-Magyarországban.
 297. Sallai Éva: Segédanyagok tanároknak. Szent művészet. Dunántúli Napló, 1994. júl. 21.
 298. Bánhegyi Miksa értékelése a Kossuth Rádióban, 1995.aug. 11.
 299. Zentai László: Szent művészet. In.: A csúcsok megkísértése. 1995. Xénia Kiadó, Bp.
 300. D.M.I. (D. Molnár István: Szent művészet. Új Ember, 1996. január 14. Könyvajánló.

 301. Hevesi és borsodi tájhazában – könyvbemutató, kritikai visszhang. (Hiányos.)

  Könyvbemutató: 1997. június 5. Miskolc, Ünnepi Könyvhét ; június 4. Bp., a Magyar Írók Szövetség székháza ; június 6. Mezőkövesd Gimnázium, Eger Bródy Sándor Megyei Könyvtár; július 14. Hatvan, Moldvay Győző Galéria.

 302. Rónay László: Hevesi és borsodi tájhazában. Új Ember, 1997. június 8.
 303. Kaló Béla: Heves Megyei Hírlap. 1997. július 12. (A Hírlap magazinja).
 304. K. Dudás Mária: Új kötetek az Ünnepi Könyvhétre. Cs. Varga István: Hevesi és borsodi tájhazában. Mezőkövesdi Újság, 1997. július 28.
 305. Büki Attila: Cs. Varga István: Hevesi és borsodi tájhazában. Új Körkép (Érd), 1997. június 13. 12.oldal.
 306. Bakonyi István: Pannon Tükör. 1998. 5. sz. 74-75.

 307. Lexikonok, szócikkek.

 308. Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom 1945-1981. Gondolat, Bp., 1982. 239.
 309. Kortárs magyar írók kislexikona 1959-1988. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1989. 446-447.
 310. Magyar és nemzetközi KI KICSODA 199. Biográf, Bp., 1996. 210-211. (Azóta mindegyik javított, bővített kiadásban szerepel a Cs. Varga István szócikk.)

 311. Számos hivatkozás található Vekerdi László, Grezsa Ferenc, Kocsis Rózsa, Monostori Imre, Olasz Sándor, Füzi László, Bertha Zoltán stb. Németh Lászlóról szóló könyveiben, tanulmányaiban stb.

  Szent művészet II. Tanulmányok költészetünk szakrális vonulatából.

  I. Könyvbemutatók:

 312. Budapest, Magyarok Háza (Semmelweis u. 1-3.) 2000. január 23.
 313. Mezőkövesd, Gimnázium, 2000. március 23.
 314. Monor, József Attila Gimnázium, Páneurópai Unió Monori Szervezete. 2000. március 29.
 315. Kapuvár, Városi Könyvtár, 2000. április 18.
 316. Tihany, Bencés Apátság. Tetőtéri Esték sorozat. 2000.
 317. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2000. május 3.
 318. Solymár, 2000. június 3.

 319. II. Könyvismertetések: (Hiányos)

 320. Barsi Balázs: Új Hevesi Napló, 2000. 3. sz. 78. Ua.: Egri Riport. 2000. március 3.
 321. Rónay László: A “szent művészet” felfedezése. Új ember, 200. márc. 12.
 322. Bősze Balázs: Nyugati Kapu (Sopron) 200. július 21.
 323. S. L.: A szent művészet körül. Fejér megyei Hírlap. 2000. január 29.
 324. Toldi Éva: A szépség menti meg a világot. Veszprém Megyei Hírlap. 2000. május 1. (Fényképes interjú.)
 325. Bertha Zoltán: Reményi Sándor vallásos lírájáról. In.: Keresztyén Nevelés, 2001. 5. szám. 10-11.
 326. Koppány Zsolt: A művészet szakralitása Irodalomtudomány Cs. Varga István esszéiben. JEL. Spirituális és kulturális folyóirat. 2001. november 25-26.

 327. Konferenciák:
  Számos hazai és nemzetközi tudományos konferencián tartott előadást. Például 1977. Debrecen. Ady Endre centenáriumi konferencián.

 328. A Tokaji Írótábori tanácskozás eddigi 29 alkalommal valósult meg, 18-szor az írói társadalom hazai, tízszer pedig “összmagyar” fórumot jelentett a Tokaji Írótábor. Cs. Varga István 1977-től kb. 20 írótábori tanácskozáson vett részt, és működött közre a szervezésében, legalább tíz alkalommal tartott előadást, vállalt elnöklést és zárszót az írótábori tanácskozáson.
 329. 1978—1984 között a Debreceni Kossuth Egyetem Szláv Filológiai tanszékén több nemzetközi konferencia szervezésében vett részt Iglói Endre vezetésével, (Tolsztoj, Dosztojevszkij, stb. konferencia) és tartott előadást orosz nyelven. A debreceni KLTE Slavica kiadványában ezek rendre meg is jelentek.
 330. 1976-tól kezdve mindmáig Németh László életművét elemző tudományos konferenciák egész során vett részt tartott ezeken előadást. Különösen a Németh László Társaság titkáraként végzett fontos szervező munkát, kétszer is (1991-ben és 2001-ben) az országos Németh László középiskolai pályázat bíráló bizottságának elnöke volt. a hódmezővásárhelyi, budapesti, tatabányai, csornai, egri stb. konferenciákon.
 331. 1999. szeptember 25-én a Szárszó Budapesten konferencián tartott előadást Németh László Széchenyi-könyvéről és drámájáról.
 332. Puskinszkij primer prinyátyijá szugybü. László Németh: “Zapadnyá”. Alekszandr Szergejevics Puskin emlékkonferencia a költő születésének 200. évfordulója alkalmából. Szláv Történeti És Filológiai Társaság szervezésében. Szombathely, 1999. május 28. Az előadás anyaga megjelent a Szláv Történeti És Filológiai Társaság kiadásában, Szombathely, 1999, Cs. Varga István tanulmánya a 30-36.oldalon található.
 333. Németh László Összes Műve. Arcanum Digitéka, 2001. CD-ROM-on Cs. Varga István 85 tételben szerepel. A Cs. Varga Istvánra való bibliográfiai hivatkozások száma különösen a Németh László és a Jeszenyin szakirodalomban jelentős, minden vonatkozó könyvben, Vekerdi László, Grezsa Ferenc, Kocsis Rózsa, Monostori Imre, Bakonyi István, Olasz Sándor, Füzi László, stb. tanulmányaiban föllelhetők.
Cs. Varga István habilitációja (1999. szeptember 23. Debreceni Egyetem, BTK . Irodalomtudomány.

A disszertáció (és a tézisek) címe: Fejezetek költészetünk szakrális vonulatából. (A disszertáció teljes anyaga megjelent a Szent művészet II. című könyvben. A három előadás témái:

1. Költészetünk szakrális vonulata: Sík Sándor, Harsányi Lajos és Mécs László költészete.

2. Az esszé-, regény és drámaíró Németh László emberfogalma és lélekábrázoló módszere.

3. Jeszenyin költészete és magyar recepciója. Orosz nyelvű előadás. (100 %-os minősítéssel lett habilitált tanár.)

Internetes jelenlét – Honlap: http://www.arssacra.hu/

Segédletek, információk diákjaimnak: http://www.arssacra.hu/TFK/TFK-Index.html

Írások, előadások mások által fenntartott internetes helyeken

Didaszkalón földi helytartója - Grezsa Ferenc emlékezete. http://www.argus.hu/2000_01/nl_cs_varga.html

Dalok… http://www.ujkonyvpiac.hu/04saro/2001/04/csvarga.html

A hazaszeretet példaképe - Kétszáz éve született Czuczor Gergely. http://ujember.katolikus.hu/Archivum/001008/1102.html

Az Interneten legalább 30 esetben történik hívatkozás, említés Cs. Varga István munkáságára.

Honlap, tájékoztató: www.arssacra.hu : Elérhető anyagok: szakmai életrajz, publikációs jegyzék, információk ELTE TFK-as hallgatóknak. Szent művészet II. Tartalomjegyzék: Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm...3.; Üdvözlet az olvasónak...4. ; Ars sacra – szakrális költészet...6. “Isten, áldd meg a Magyart...” Kölcsey Ferenc: Hymnus. ...34.; “Boldogasszony anyánk...” A Mária-kultusz költészetünkben …126.; “Egy nagy himnusz az egész Fertő tája” Harsányi Lajos költészetéről ...184.; Harsányi Lajos: Vers az égi asszonyhoz...211. ; A költészet liturgiája Sík Sándor: Sarlósboldogasszony...213. ; “Vadócba rózsát oltok...” Mécs László költészetéről ...234.; Mécs László: Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld...251.; “... Virrasztó éji felleg” Radnóti Miklós: Nem tudhatom... 253.; “Dallama dübörgő botrobaj...”A “sacrum”-ot kizáró “profanum”. Fodor András: Az ördög győzelme. Stravinsky: L' histoire du soldat ...287.; “Mindenség modellje, áll a templom” A templom-motívum irodalmunkban...307.; “Barát, barátság mindörökre.” Pilinszky János: Szent Lator...320.; Sík Sándor: Tedeum...337.; Tartalomjegyzék.

Az évfolyamelőadás és a Németh László speciális kollégium vonatkozó anyagai folyamatosan hozzáférhetők.

Cs. Varga István könyveivel kapcsolatos néhány fontosabb, könyvekben található hivatkozás, citátum:

A Jeszenyin-kutatás – Jeszenyin világa. Európa, 1986. 351.o. című könyvre való hivatkozások, idézések:

Fritz Mierau: Essenin. (német nyelvű monográfia.)
Görömbei András: Nagy László költészete. Magvető Könyvkiadó, 1992. 235-236.;
423. (Cs. V. I.: “Műveld a csodát, ne magyarázd!” Szergej Jeszenyin és Nagy László. Életünk, 1981. 170-180. című tanulmányát építi nagymonográfiájába.)
N. Lőrinc Julianna: Jeszenyin költészete magyar műfordításai tükrében. Acta Academiae pedagogicae agriensis.
XXI. 1993. 139-141.

(Számos orosz költészettel foglalkozó könyv és tanulmány szerzője hivatkozik a Jeszenyinről szóló, mindmáig egyetlen magyar nyelvű monográfiára, köztük orosz és német nyelvű könyvek, például Fritz Mierau Esenin című német nyelvű könyve is.)

Tanújelek. Németh László-kutatás vonatkozásában:
Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka 1938-1944. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986. 480., 489,490.
Grezsa Ferenc: Németh László Tanú korszaka. Szépirodalmi, 389, 411.
Grezsa Ferenc: Irodalom Vásárhelyen – Vásárhely az irodalomban. Hódmezővásárhely, 1993. 52.
Görömbei András: Németh László élő öröksége. In. Szárszó Budapesten. Előadások Németh László életművéről. 1999. szeptember 25-én. Püski – Szárszói Baráti Kör, 2000. 63.
Vekerdi László: In. Szárszó Budapesten. Előadások Németh László életművéről. 1999. szeptember 25-én. Püski – Szárszói Baráti Kör, 2000. 46.
Bakonyi István: Móricz Zsigmond és Németh László. In. Szárszó Budapesten. Előadások Németh László életművéről. 1999. szeptember 25-én. Püski – Szárszói Baráti Kör, 2000. 70,73.
Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. Magvető, Bp., 1982. 29,106. 565,577.
Füzi László: Szerepek és lehetőségek. JAK Füzetek, 44. Bp., 1990. 93.
Olasz Sándor: Az író öntőformái. Nyugat-európai minták Németh László regényszemléletében. Új Forrás Könyvek, 22. 1995. 133, 134, 145.
Bakonyi István: Elhidegedés és társadalmi cselekvés. 1990. 24,25,40,46, 101, 103.
Tüskés Tibor: Az édenalapító. Pannónia Könyvek, Pécs, 2001. 173.
Füzi László: Alkat és mű. Németh László 1901-1975. Kalligram, Pozsony, 2001. 645,649.
Bertha Zoltán: Egy magyar sziget. Németh László és Sárospatak kapcsolatáról. In: Comeniustól Németh Lászlóig. Sárospataki Pedagógiai Füzetek, 2001. 2. 217.
Bertha Zoltán: Németh László sorskérdései. In: Sorstükör. Felsőmagyarország Kiadó, 59.
Jánosi Zoltán: A fölébredt Atlantisz. Németh László “bartóki” modellje és a világirodalom. In: Németh László emlékkönyv. 2001. Tiszatáj, Szeged.172, 173,174,175,178,185,187,188.

Cs. Varga István: Költő a Bódva-völgyben. A Kalász László-kutatás vonatkozásában:

Jánosi Zoltán: Idő és ítélet. Felsőmagyarország Kiadó, 2001. Kalász László “bartóki dalai”. 245,249,253.
A különböző irodalmi, kulturális, spirituális folyóiratokban és lapokban megjelent, Cs. Varga István Szent művészet II. című tanulmánykötetére vonatkozó hivatkozások, citátumok száma kb. 50 darabra tehető.
Egyéb citátumok:
Salamon Nándor: Megnyitó – Jáky György soproni kiállításán. In: Soproni Füzetek, 2001. 165.

Cs. Varga István Németh László-előadásainak időpontjai 2001. márciustól decemberig Németh László centenáriumi évben konferenciákon, emlékünnepségeken.

Március 24. A Magyar Szellemi Védegylet. Számadás Konferencia 2001. Előadás: Németh László élete és munkássága című konferencia. Budapest, Ráday Kollégium díszterme.
Április 2. Németh László-emlékünnepség. Bp., Magyarok Világszövetsége. Semmelweiss u. 1-3. Előadás: Ady, Szabó Dezső és Németh László.
Április 5. Zsámbék. Katolikus Tanítóképző Főiskola. Előadás: Szakrális irodalmunk és Németh László életműve.
Április 16. Encs. Előadás: Németh László egyetemessége.
Április 18. A Németh László jubileumi középiskolai pályázat elbírálása, a 16 díjazott pályamunka írásos értékelése. Zsűri-elnök: Cs. Varga István
Április 19. Gyöngyös. Kolping székház. Előadás: Németh László szellemi örökségéről.
Április 20. Székesfehérvár. Az evangélikus egyház szervezésében Németh László-emlékünnepség. Előadás: Spiritualitás és szakralitás Németh László műveiben.
Április 26. Eger. Németh László konferencia. De. 9-től EKF, Líceum díszterme. “Minden fej Isten kápolnája.”
Május 3. Budapest, Babits Mihály Gimnázium két előadás: A regény- és drámaíró Németh László – Irodalmunk szakrális vonulata és Németh László.
Május 11. Svájc, Genf. A Svájci (genfi) Magyar Katolikus Misszió és a Genfi Magyar Egyesület szervezésében
Németh László-emlékünnepség. Németh László egyetemessége -- az európai utas..
Május 18. Esztergom. Az esszéíró Németh László.
Május 29. Magyarok Világszövetsége. A Püski-kiadó Németh László-könyveinek bemutatója: Cs. Varga István.
Június 1. Esztergom. Előadás: A regényíró Németh László.
Június 8. Esztergom. Előadás: A drámaíró Németh László.
Június 15. Esztergom. Előadás: A Németh László-életmű üzenetei jelenünknek és az utókornak.
Augusztus 16-18. Tokaj. Tokaji írótábori tanácskozás: Magyarság és Európa címen a Németh László-konferencia szervezése kuratóriumi tagként és előadás: Rónay György és Németh László. Elnöklés.
Szeptember-december: TFK 2001/2002-es tanév I. félév. Speciális kollégium: A regényíró Németh László. (Információk, segéd- és tananyag a honlapon.)
Szeptember 21. Bp., Pázmány Kat. Egyetem Jogi Kar díszterme. Előadás: Németh László Széchenyi-könyve és drámája. Elnöklés a Széchenyi születésének 210. évfordulójára emlékkonferencián.
Szeptember 28. 17 órakor Balatonfüred. Németh László-emlékfa-ültetés és emlékkő-avatás a Tagore sétányon.
Laudáció: dr. Korzenszky Richárd. Faültetés: Hölvényi György és Cs. Varga István. 18 órakor. Tihany Bencés Apátság. Tetőtéri esték. Előadás: Lélekábrázolás, spiritualitás Németh László életművében.
Október 5. Németh László életműve című előadássorozat Kecskeméten. A regényíró Németh László.
Október 10. ELTE BTK Irodalomtudományi Intézet. Előadás: A regényíró Németh László lélekábrázolása.
Október 12. A drámaíró Németh László életműve. Kecskeméten, a Kultúra és Technika Háza.
Október 15. ELTE TFK évfolyam-előadások: Salamon Konrád: Németh László és a népi írók – 1956; Katona András: A pedagógus Németh László üzenetei.
Október 17. Szeged. Juhász Gyula Tanárképző: regényíró Németh László és Grezsa Ferenc emlékezete.
Október 19. Az esszéíró nemzedék (Szerb Antal, Halász Gábor, Cs. Szabó László) és az esszéíró Németh László. Kecskemét. a Kultúra és Technika Háza.
Október 20. Eger, Gárdonyi Géza Színház. Németh László: Az áruló (Görgey) című drámájának bemutatója. Beharangozó cikk a színházi programfüzetbe, szakmai értékelés a rendező Beke Györggyel és a darabot bemutató színészekkel (Venczel Valentin stb.).
Október 24. Eger, Heves Megyei Művelődési Központ. Előadás: Németh László patriotizmusa.
November 13. Károli Gáspár Ref. Egyetem. Előadás: Irodalmunk szakrális vonulata és Németh László életműve.
November 14. Nemzeti Könyvkiadó, Bp. Szobránc u. Lélek- és lelkiállapotrajz, orvosi alkattan és mítoszértelmezés Németh László műveiben.
November 21. Miskolc, Kolping. Irodalmunk szakrális vonulata – szakralitás és intertextualitás Németh László szépírói műveiben.
November 24. de. 10. Bp., Fasori Evangélikus Gimnázium országos tanár-továbbképzés: Irodalmunk szakrális vonulata -- szakralitás Németh László műveiben.
November 24. du. 3. Felsőgöd. Németh László életművének teljessége és egyetemessége.
December 13. Sopron: Berzsenyi Evangélikus Gimnázium. A Németh László-örökség a szakralitás fényében.

Utoljára frissítve: 2002. január 8.