© Cs. Varga István

„A művészet akkor is varázslat, ha az ember realista”

Németh László realizmus-felfogásáról

A realizmus Németh egész gondolkodását és művészetét minősítő ismérv. Realizmusfelfogásában fontos helyet kap a műbe rejtett pedagógiai recept. A realizmus Németh számára a szellemi tisztaság, a művészi igazság princípiuma.

Németh a műfajok közül, Hegel nyomán a fogalmi szféra határán mozgó regényt helyezi az első helyre. Századunkban a regény kanonizált változatokat teremtett, és formákat újított. A regényírók feladták a nagyrealisták „mindentudó” írói pozícióját, biztos nézőpontját, tág horizontját. Németh megállapítja: a 19.századi regényekben „az alakok az élethűség gondos szövete alatt hordják szimbolikus jelentőségüket; az általános érvény bordázata az egyszeri esetnek.”1 Figyelme a regény megújítói felé fordult, akik a szűkebb teret és időt intenzívebben tudják bejárni, teljesebben, mélyebben ábrázolni, a szereplők egyéniségét jobban képesek megragadni, biológiai, alkati, mélylélektani összefüggésekben megjeleníteni.

Németh nem a balzaci, tolsztoji eseményt teszi meg fő ábrázolási területnek. A társadalmi valóság ábrázolását is inkább az individuum felől vállalja. Hőseinek útja az egyén köreiből vezet a kollektívum, a társadalom közösségi övezeteibe. Tagja az ember „létbe vetettségének” (geworfen ins Dasein) egzisztencialista felfogását. Elismeri ugyan és ábrázolja is, hogy az egyes ember sorsa lehet a magányosság a  társadalomban (Gyász, Iszony, Szörnyetegek, stb.) mégsem a szociológiai természetű jelentségek a legfontosabbak a Gyászban és az Iszonyban. A társadalmi valóság a Gyászban inkább háttér, mint regénytárgy, az Iszonyban  pedig férfi és nő házasságbeli kapcsolatának aláfestője. Németh sem hőseit, sem eszméit nem öltözteti a nyugati elidegenedés és szkepszis köntösébe.

Németh László szintézisteremtő szépíró. Önmagára is  érvényes az Adyra vonatkozó megállapítása: „a magyar és világirodalmi erők sűrítője és transzformátora” volt. Dilthey nyomán hirdette: csak a „kifejező élet: a művészet” fejezheti ki valójában az életet. Tájékozódó szellem európai értékeket honosított és magyar értékeket emelt a világirodalomba.

Németh nemcsak a magyar irodalomban, de az európaiban, sőt a franciával  szemben is érdemei vannak Proust művészetének  korai értékelését tekintve. Proust ábrázolása, múltat átértékelő valóságlátása sajátos képtechnikával rögzíti a gondolkodás, a lélekállapot, önértékelés és emlékezés folyamatát. A prousti hős lelke „mélyrétegeibe” merül, hogy igazi énjét megtalálja, feltárja valódi lényét. Az író a „monologue interieur” módszerét alkalmazza, amelynek ellentéte az őrlődő-vívódó, oldódni vágyó, „kibeszélő” hősök módszere, a dosztojevszkiji „Monologue exterieur”.

A prousti módszer inspirációit egyesíti Németh a Dosztojevszkiji és tolsztoji ábrázolásmód tanulságaival. Móricz az objektív térben kiteljesedő, drámai jelenetekből építkezik, míg Németh „filmszerűen pergő képekben”. A cselekvés helyett a lelki folyamatok, lélekállapotok, az ember biológiai szférái helyett szellemi-lelki övezetei kerülnek ábrázolása középpontjába. A belső monológok, prousti, joyce-i „emlékezéstechnikáját”  ismerő Németh azonban nem veszi át a vívmányt, csak a sugallatait, ezért tud arányt tartani az emlékidézések, szabad asszociációk ábrázolásában, és képes a realizmus hitelét megőrizni.

Fontos nála a művészet megismerő funkciója is. Realizmusának igazolására Móriczot idézi: „én olyan embereket akarok csinálni, akiket éppúgy lehet figyelni, boncolni, tanulmányozni, mint a valóságos embereket. (....) Nem azt mondja, hogy élethűen, boncolhatóan másolja át az életből az embereket, hanem, hogy olyan emberi lelkeket csinál, akik valóságukkal szinte betolakodnak az emberek közé. Nem a noteszből folyik a realizmus, nem a megjegyzett adatok ezeréből; ezekből még senki sem állított össze élő embert. A realista író a lelkéből termi a valóságot (ez megint Móricz mondása) éppen úgy, mint az élet”2- írja Németh a Regényírás közben című műhelyvallomásában. Ugyanitt szögezi le: „Azaz a regényben a realizmus sine qua non. Feltétel, de nem bilincs.”

A szabadság éppen abban van, hogy az író „nem halássza, hanem teremti az emberi lelkeket”. Németh a teremtő realizmus híve, a realista módszer átformáló, kreatív jellegét hangsúlyozza.3 Szerinte a realista író a valóságot „újraszövi” egy „magasabb cél” érdekében. Stendhal, Dosztojevszkij, Tolsztoj nyomán nem „lélektani”, hanem „lélek-és tudatteremtő” regényeket ír. Célja: a „felület eredőjében a mélység összetevői”-nek az éreztetése. A realizmusban, az epikai ábrázolásban a valószerűség és létszerűség normájának érvényesülését látja: „az életszerű ábrázolás a legelvontabb látomásnak is művészi feltétele”. Műfaji kérdésekkel, műhelygondokkal foglalkozva az elméletben is hirdeti a művészi gyakorlatból leszűrt elveket.

Németh regényeinek eseménytörténete személyes beszédként jelenik meg. Elbeszélői szituációi gazdagok: a narrátor és az alakok, a narrátor és a történet, az elbeszélés viszonya, távolsága-közelsége, az azonosság foka a különbözősége számos változatot mutat.4 Regényeinek a szerkezete, narrációja csak látszatra egyformán hagyományos. Leginkább a Gyász, az Iszony és az Irgalom jelzi a lényegi változásokat.

A regényíró és alakjainak kapcsolatában, a regényalakok egymás közti viszonyában, a regényírói  nézőpontban a meghatározó tolsztoji inspirációk mellett érződik. Dosztojevszkij szellemujja is. A legnyilvánvalóbb kölcsönhatás Németh regényeiben - akárcsak Dosztojevszkijnél - a szerző elbeszélő és szemtanú elbeszélő közt található. Németh meghaladja az Iszonyban a hős egyéni tudatát háttérbe szorító szerzői beszéd és a dolgokat szubjektivitásban feloldó személyes vallomás közti ellentmondást: hőse és az író is megőrzi szabadságát, legfőbb nézőpontként érvényesíti a sajátját.

Németh regénymonódiáiban hozta a legnagyobb írói vívmányokat, bennük érvényesítette leginkább a dosztojevszkiji fogantatású ontologikus regény hozadékát. A társadalmikörkép-regényekben hagyományosabb a valóság rajza, bennük a tolsztoji minta az erőteljesebb. De még ezekben is a „dolgok jellegéhez” hozzáférni tudó realizmust művel. Felfogása szerint „belső realizmus, a dolgok jellegét kibontó hűség nélkül nincs nagy művészet”.5 Vallotta: „A művészet akkor is varázslat, ha az ember realista.”6 Szerinte a mű „külső és belső”  övezete egyaránt a valóság felfedezését és elemzését szolgálja, ennek pedig lényeges része: a „lélek valósága”. Egy műalkotás akkor valósághű, ha a külsőről rajzolt képe „hasonlít a világ színéhez”, a belső pedig „igazat mond  a világ szerkezetéről”.7 Megvalósítja elvét, amely szerint a művészi gondolkodás: „érzékeltetés a négyzeten”.

A legnagyobbak példáját követve szintetizálja a családi, társadalmi, történelmi szférákat, a biológiai-pszichológiai tényezőket orvos-alkattani szemlélettel, mítoszi síkon is érzékelteti „belülről determinált” regényeiben. Az ember időben állandó vonásai jobban érdeklik a múló, illanó tüneteknél. Osztja a freudi megállapítást: „Az ember, lelke dráma felépítésénél fogva, konfliktusra hajló.” Figyelme a tudat, a lélek, a szellem világa felé erősen kötődik. Németh regény-monódiáinak szubjektivizáló iránya nemcsak Móricz, de Kosztolányi, Babits, Déry műveihez képest is szembetűnő, az Adyról tett megállapítása őrá is igaz: „önpszichológiája” van. Az „önelemző” ábrázolás, a szellemi problematika és a lélektaniság összekapcsolása a regényíró Németh László korszakos érdeme a magyar próza fejlődésében. A magyar prózairodalom alapvetően a történelmi, társadalmi problémák megszólaltatója volt. Németh szintézist teremtett a hazai hagyományok és az európai értékek között. A XX. századi realizmust gazdagítva, újítva vonta művészetébe az elvont gondolkodást, az alkattan, lélektan vívmányait. A hazai problematika és az európai igény közt úgy teremt szintézist, hogy élményanyagát intellektuálisan megemeli és lélektanilag elmélyíti. Minderre azért volt képes, mert szépírói tehetségét segített kibontakoztatni a gondolkodó egyetemessége.

Művei igazolják: az igazi műalkotásnak csúcsa van, az élettől eltérően, mint a piramisnak. Az Emberi színjáték  hármas tagolása, dantei szerkezete folytatódik a Gyászban. Felépítése „piramis”-szerű: a hármas szerkezetben kilences, hatos és végül hármas tagolás érvényesül, ezeken belül pedig  hármas ütem és belső ritmus.8 Hármas fokozat érzékelteti az Iszony hősnőjének sorsalakulását, éppúgy mint a Gyászban Kurátor Zsófi lelkének bezárulását, szoborrá merevedését, eszmébe kövülését.

Németh a realizmust nem korhoz kötötten, nem periódushatárok közé szorítható irányzatként fogta fel, hanem sokkal inkább „a valóságtükrözés egyetemes hatályú és általános érvényű esztétikai alapelveként emelte  ki az irányzati jelenségek rengetegéből”.9 Nem bélyegezte művészetellenesnek a különböző irányzatokat, századunk formabontó, újító áramlatait, inkább igyekezett megérteni és felmérni az esszéírói, kritikusi tehetségéhez közelebb álló áramlatok hozadékát. Nyitottság jellemzi Proust - első szava volt róla a magyar irodalomtörténetben -, Gide, Joyce, Woolf, Huxley, Ayala, Pirandello, Powys műveivel kapcsolatban egyaránt. Tudta, hogy a század nem kedvez a realista tehetségnek. Ezért is tartotta nagy érdemnek Roger Martin du Gard művészetét: megőrizte a 19. század nagy realistáinak vívmányait, hozzáadta a 20. század filozófiáját, kizárta művéből „a kísérletező lázat.”  Az irányzatok tűzijátékában sem engedte magát eltávolítani „a hűségtől - a sorsában, helyzetében adott lehetőségek kihasználásától -, amiből a nagyság táplálkozik.” Joggal állapítja meg Fülöp László: „Németh László realizmuselve nem szűkítő, nem redukáló jellegű; nem az egyszerűsítés, megmerevítés és elzárás irányába mutat. Karakteréhez éppenséggel a nyitottság, a gazdagítás, a szélesítés tartozik hozzá. A modell tágas, nagy befogadó képességű, rugalmas változatát körvonalazta elméletben, s ennek a többdimenziós realizmuskategóriának a megvalósítására törekedett saját gyakorlatában is.”10 Grezsa Ferenc ugyanezt emeli ki: „A Németh László-i realizmus nem betolakodó oppozíció: teljesítményképessége fokozódik a módszer lehetőségeinek tágításával.”

Németh elismeri a „ képi tükrözésnek” a fontosságát. A Tolsztoji inasként című nagy esszéjében így fogalmazza meg ugyanezt a követelményt: a realista író „még amit elvet, annak is annyi hitelt, vonzerőt ad, hogy az olvasó nem érzi az elfogultságot”. Lukács Németh felfogásához hasonlóan vallotta, hogy a műnek az emberi kiteljesedést kell szolgálnia, az embernek mint nembeli lénynek az öntudatát kell fokoznia. A műben élménnyé kell tenni azt a lehetőséget, hogy az ember megtalálhatja helyét a világban, betöltheti szerepét a társadalomban, és átformálhatja, emberarcúra alakíthatja a valóságot.11

Az Iszony szubjektivitása nem partikuláris, és nem „privatizálás” eredménye, nem akadálya az igazi objektivitásnak, hiszen az érzéki észleléstől az elvont általánosságig és vissza, a gyakorlatilag bejárható utat ábrázolja a megismerésben, ha nem is a szűkebb értelmű lukácsi valóságtükrözésnek megfelelően. Indítékértékű mozzanata pedig alapjában rokon a lukácsi kritériummal: „az emberi integritás védelme ad impulzust a legtöbb nagy realista valóságábrázolásnak”. Nem az Iszony, nem a Gyász, hanem az Utolsó kísérlet enciklopédikus teljességigénye rokonítható Lukács extenzív totalitásával. Még abban is közel áll a lukácsi realizmusértelmezéshez ez a fejlődésregény ígéretéből is sokat megvalósító realista nagyregény, hogy tárgyi teljessége sem háttér csupán. A század közepén azonban már nem az abszolutizált, egyetemessé és kizárólagossá tett szűkebb értelmű valóság-tükrözés volt a korigény a magyar prózában sem.

Kimondhatatlanul is célja Némethnek a Dosztojevszkiji és tolsztoji örökség 20.századi tartalommal telítése és megújítása. A Bűn, az Utolsó kísérlet, az Égető Eszter második része és részében az Irgalom közelebb áll - a tolsztoji-móriczi teljességeszmény, a társadalmi körkép révén - lukácsi realizmusfelfogásához, míg az Emberi színjáték, a Gyász és az Iszony távolabb. Az egyes regényeknek nem a viszonyítások, aránymódosulások, hanem az esztétikai értékek adják meg a rangot, a jelentőséget. A pedagógus szenvedélyű szépírót végső soron a rilkei Archaikus Apolló-torzó „Változtasd meg  élted!” elve vezérli. Némethnél egyre inkább az etikára tevődik a hangsúly, míg végül a minőség a szépírói műveiben is etikummá válik.12

1983